Suvlasničke stranice

WEB Suvlasničke stranice razlikuju prava pristupa PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA i prava pristupa SUVLASNIKA posebnog dijela nekretnine .

Svaki suvlasnik može vidjeti podatke o SVIM PROSTORIMA u njegovom vlasništvu kao i eventualna dugovanja za pričuvu za svaki prostor pojedinačno

Također u Bazi podataka obavezno mora biti upisan OIB predstavnika i njegov e-mail te telefon . Sa tim mailom će se predstavnik logirati prilikom prijave na Suvlasničke stranice.

Svaki suvlasnik mora se PRVI PUTA REGISTRIRATI

Da bi registracija bila uspješna u bazi podataka Upravitelja prethodno mora biti upisan OIB suvlasnika kao i  e-mail suvlasnika koji postaje KORISNIČKI RAČUN kojim se suvlasnik prijavljuje kako bi se mogla izvršiti provjera da li je osoba koja se prijavljuje zaista suvlasnik !

Razlikuje se da li se prijavljuje PRAVNA OSOBA

 

u tom slučaju je potrebno unijeti OIB pravne osobe-vlasnika, e-mail pravne osobe i naziv tvrtke – vlasnika prostora.sami odredite svoju zaporku i ponovite ju vodeći brigu o tome da zaporka MORA sadržavati jedno veliko slovo,jedno malo slovo barem jedan broj i minimalno šest znakova

Ili se prijavljuje fizička osoba

u kojem slučaju je potrebno upisati OIB fizičke osobe-vlasnika , e-mail vlasnika, ime i prezime vlasnika, sami odredite svoju zaporku i ponovite ju vodeći brigu o tome da zaporka MORA sadržavati jedno veliko slovo,jedno malo slovo barem jedan broj i minimalno šest znakova

Ukoliko sustav provjerom ustanovi da u bazi Upravitelja nedostaju podaci koje je suvlasnik upisao prilikom pokušaja registracije, pojavit će se upozorenje  o tome.

Pritiskom na tipku otvorit će se FORMA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA o suvlasniku koje je potrebno popuniti .

Ukoliko u osnovnim podacima nedostaje OIB ili e-mail sustav će ponuditi formu za prikupljanje podataka potrebnih za registraciju suvlasnika

 

Osnova autentifikacijskog sustava je e-mail suvlasnika koji postaje korisnički račun. Na njega se vežu svi prostori u vlasništu tog suvlasnika  te preko njih podaci o zgradi ( zgradama )

Da bi se prijavio na stranice,  suvlasnik na ekranu za prijavu upisuje svoje ime (mail) i zaporku.

Ukoliko se suvlasnik pokuša prijaviti krivim e-mailom ( korisničkim računom ) sustav će obavijestiti da korisnički račun ne postoji.

Ako suvlasnik zaboravi zaporku može zatražiti da mu se ponovo pošalje nova

Pomoću STANDARD CLIENTA ili REMOTE CLIENTA Sustava Upravljanje zgradama podešavaju se načini kako i koja izvješća će se prikazivati na Suvlasničkim stranicama. Također se zadaje NAREDBA Sustavu da ažurira podatke a nakon toga provede osvježavanje stranica. Cijeli sustav je u potpunosti automatiziran i ne zahtjeva od korisnika poznavanje WEB dizajnu namijenjenih aplikacija.

Prepuštamo na volju svakome upravitelju korisniku Sustava Upravljanje zgradama a koji je ugovorio i korištenje Suvlasničkih stranica da sam odredi frekvenciju osvježavanja Suvlasničkih stranica  ( krajem mjeseca, krajem tjedna ili na kraju svakog radnog dana.)

Kontrolna ploča omogućava podešavanje SUVLASNIČKIH STRANICA a pristupamo joj pritiskom tipke SUVLASNIČKE STRANICE ASSIST - IT na meniju WEB

  • Mogućnost izbora koja izvješća želimo prikazati na Suvlasničkim stranicama
  • Određujemo da li je izvješće vidljio svim suvlasnicima ili samo predstavniku suvlasnika
  • Definiramo za KOJE RAZDOBLJE želimo da izvješće bude formirano
  • JAKO VAŽNO !!!! prije svakog ažuriranja Suvjasničkih stranica potrebno je izvršiti pretraživanje dužnika na meniju DUŽNICI jer će se ti podaci prenijeti na WEB server ASSIST-TI prilikom ažuriranja stranica
  • Odaberemo ukoliko želimo prikazati i izvješće za svaki prostor kojime upravljamo
  • Odabir datuma sa kojim će se izvješća ažurirati
  • Potrebno je upisati važeći tečaj Eura u odnosu na Kunu
  • Ovdje je prikazan datum zadnjeg PRETHODNOG ažuriranja stranica
  • Tipkom UKLONI OZNAČENE STRANICE izbrisati će se sa servera sve prethodno formirane stranice izvješća koja su označena !!!! Ovu radnju ne morate izvršiti ako ponavljate ažuriranje a NISTE mijenjali postavke Kontrolne ploče !!!
  • Pomoću tipke Spremi postavke spremit će se izmjene u Kontrolnoj ploči koje ste unijeli tijekom podešavanja
  • Pritiskom tipke Ažuriraj stranice sustav će automatski sve potrebne podatke iz baze podataka upravitelja prenijeti na WEB server ASSIST-TI kojom prilikom će PREGAZITI PRETHODNE ( stare ) STRANICE. Tijek samog procesa ažuriranja stranica prikazan je statusnom trakom , a vrijeme potrebno za prijenos podataka ovisi o količini podataka ( zgrada,prostora) i brzini Internetske veze . Kad je ažuriranje Suvlasničkih stranica završeno Sustav će vas o tome obavijestiti porukom : Dostava novih podataka na web je završena, pokrenuto je osvježavanje stranica.

Postavke po izvješćima omogućavaju fino podešavanje načina prikaza pojedinog izvješća za zgradu na Suvlasničkim stranicama

DOKUMENTI

Ovaj alat omogućava  upload dokumenata o zgradi (uporabna dozvola, građevninska dozvola, certifikati i t.d.) kako bi se suvlasnicima omogućilo da sami dođu do dokumenata bez poziva ili pisanja zahtjeva upravitelju.

Na KONTROLNOJ PLOČI Suvlasničkih stranica dodana je tipka Dokumenti zgrade koja otvara stranicu za upravljanje dokumentima. Na toj stranici vidite trenutnu listu dokumenta, možete ih dodavati, zamijeniti ili brisati

 1. Prvo odaberite datoteku sa vašeg računala (ili mreže ) koju želite postaviti na suvlasničke stranice
 2. Upišite naziv koji će se prikazati kao link na datoteku
 3. Pritisnite POSTAVI i datoteka će biti uploadana na Assist-IT WEB stranice
 4. Ukoliko želite možete obrisati datoteku pritiskom na ikonu kante za smeće

Nakon uspješnog uploada biti ćete obaviješteni porukom

Broj dokumenata nije ograničen, no ukupna veličina svih datoteka ne smije prijeći 3.0 MB PO ZGRADI.

Ukoliko ste premašili ukupnu maksimalnu dopuštenu veličinu sustav će vas upozoriti porukom

PDF datoteku ( u ovom primjeru 520 Kb ) , možete dodatno OPTIMIZIRATI i sa tim postupkom smanjiti njezinu veličinu.

PRVI NAČIN

 ONLINE alatima za optimizaciju/kompresiju pdf datoteka koje možete pronaći na Internetu.

https://smallpdf.com/compress-pdf

DRUGI NAČIN

Morate imati prethodno instaliran alat za obradu pdf dokumenata  WONDERSHARE  PDFelement

Postupak optimizacije je slijedeći:

Desnim klikom miša na datoteku koju želimo optimizirati odaberemo Edit with PDF Element

 1. Odaberemo  meni FILE
 2. Odaberemo OPTIMIZE
 3. Odaberemo prvu opciju WEB READY
 4. Pritisnemo tipku OPTIMIZE

Nakon provedene optimizacije veličina datoteke se smanjila

Nakon uspješnog uploada datoteka provjerite izgled stranice .

Pritiskom ikone za download sustav preuzima i sprema datoteku u lokalni folder Preuzimanja ( Download ) a korisnik može otvoriti datoteku na ekranu svog računala

 

OBAVIJESTI

Omogućeno je stavljanje/brisanje obavijesti na Suvlasničke stranice za pojedinu zgradu. Funkcionalnost je dodana na ekran Suvlasničke stranice - Assist IT na list Dokumenti i obavijesti. Na isti ekran premještena je i tipka Dokumenti na suvl. stranicama koja se je prije nalazila na ekranu Zgrade.

Dokumenti i obavijesti

Kada odaberemo tipku Obavijesti suvlasnicima .....

Pritisnite tipku Obavijesti suvlasnicima

....otvara se ekran za unos obavijesti suvlasnicima koje želimo publicirati na Suvlasničke stranice.

Unosimo tekst nove obavijesti koju možemo formatirati po želji...

Nakon što smo unijeli tekst moramo pritisnuti tipku 1) Objavi

Na dnu stranice nalazi se lista svih obavijesti za zgradu

2) datum i vrijeme objavljivanja obavijesti te naslov obavijesti

3) Ukoliko želite izmijeniti ili dopuniti sadržaj poruke možete pritisnuti ikonu olovke

4) Ukoliko želite obrisati poruku to možete učiniti pritiskom na ikonu Kanta za otpatke

Na Suvlasničkim stranicama to izgleda ovako...

 

Svaki suvlasnik na stranici može dobiti uvid u podatke o zgradi u kojoj se prostori u njegovom vlasništvu nalaze, također može vidjeti podatke o svakom prostoru kao i nepodmirena dugovanja za svaki pojedini prostor

Za svaki prostor odabirom taba DUGOVANJA suvlasnik dobiva uvid u zaduženja koja nisu podmirena.

Ukoliko to želi, suvlasnik može pritiskom na tipku ŽELIM PLATITI otvoriti ispis sa 2D barkodom koji omogućava plaćanje putem mobilnog bankarstva

Pritiskom na tipku SUVL.STRANICE možemo u Standard ili Remote clientu jednostavno provjeriti da li je suvlasnik REGISTRIRAN ili nije.

Ukoliko je registriran otvorit će se ekran u web pregledniku onako kako ga registrirani suvlasnik vidi.

Ako pak suvlasnik nije registriran u web pregledniku pojavit će se obavijest

Procedura slanja podataka na web sastoji se u dva koraka

PRVI KORAK

Obavezno pokrenuti pretraživanje dužnika SVE ZGRADE OD 1 KUNE I 1 KAŠNJENJA

DRUGI KORAK

Pokrenuti prijenos svih podataka potrebnih za izvješća na WEB server pritiskom na tipku AŽURIRAJ STRANICE

Zavisno od brzine veze na Internet ažuriranje može potrajati NE PREKIDAJTE GA !!!

Kad ažuriranje bude gotovo pojavit će se obavijest da je dostava završena..

Sukladno GDPR-u i odredbi o "Pravu na brisanje ("pravo na zaborav")” ukoliko suvlasnik proda svoju nekretninu u trenutku kada UPRAVITELJ u bazi izvrši promjenu , prilikom PRVOG ažuriranja matičnih podataka ili PRVOG Ažuriranja stranica AUTOMATSKI će se obrisati registracija tog suvlasnika i on više neće moći pristupati podacima

Ukoliko suvlasnici zgrade otkažu ili raskinu ugovor sa Upraviteljem, nakon što zgradu u bazi UPRAVITELJ označi NEAKTIVNOM registracije SVIH SUVLASNIKA TE ZGRADE obrisat će se i oni više neće moći pristupati podacima !