Želje i pozdravi

Mario predlaže da se doda još jedan tab gdje bi se provjeravalo da li su sve potrebne radnje izvršene kod preuzimanja zgrade

Dokumentacija
 • Otvoriti novu mapu u ZAPAD-STAN/NAŠE ZGRADE/PREGOVARAMO
 • Dokumente zaprimljene u papirnatom obliku spremiti u košuljicu i odložiti na policu u  arhivi
 Izrada PRIJEDLOGA – GPU-a, MVU-a i UOU
 • program u pravili ponuditi tj. izraditi na minimalnu visinu pričuve 2,61 kn/m?, s obzirom na zadnju propisanu etalonsku vrijednost građenja
 • takav program koji je ujedno izrađen po potrebama zgrade sa svim svojim karakteristikama, služiti će za definiranje konačne verzije programa i visine pričuve
 • u bazi podataka formirati zgradu u koju ćče se privremeno upisati 1 stan čija će ukupna površina biti jednaka ukupnoj korisnoj op0ovršinui cijele zgrade kako bi se program miogao izraditi u bazi podataka
 • ukoliko se zgrda ugovori promijeniti u tom stanu površinu i obveznika ili ga izbrisati
 • zgrada obavezno mora biti neaktivna sve do trentka potpisa ugovora
 • kod izrade programa osim uobičajenih i karakterističnih stavki, treba definirati način isplate naknade predstavniku, čistačice (ili servisa za čišćenje) i sl. …..
 • Provjeriti koji će biti broj ugovora o upravljanju (Damir)
 • izradu prijedloga MVU-a i UOU izraditi zajedno sa gđom. Vlašić, kao i potpisnu listu
 • nakon što su svi detalji dogovoreni, predstavniku se daje potpisna lista kojom suvlasnici potpisuju da – odabiru Zapad-stan za novog upravitelja, prihvaćaju MVU, povrđuju visinu pričuve po GPU-a, povrđuju/odabiru predstavnika
 • UOU potpisuje predstavnik u ime suvlasnika te upravitelj u tri primjerka od kojih 21 zadržava zgrada a 2 upravitelj
Završne radnje
Nakon što su suvlasnici natpolovičnom većinom svojim potpisima na potpisnoj listi donijeli odluku o svim gore navedenim detaljima;
 • za novu zgradu otvaramo novi registrator te na računalu mapu zgrade iz PREGOVARAMO prebacujemo u UGOVORENO
 • unosimo zgradu u bazu prema podacima dobivenima od predstavnika, investitora ili prema e-izvadcima sa interneta
 • šaljemo zahtjev za osiguranje allianzu ili drugom osiguravatelju (ako je izričito traženo od strane suvlasnika)
 • naručujemo žig za predstavnika suvlasnika i kućni red za zgradu
 • pripremamo obavijest uz prve uplatnice MVU
 • snimiti poštanske sandučiće i upisati redoslijed radi sortiranja uplatnica
 • lijepimo naljepnicu na  zgradu i dajemo završne upute predstavniku – brojevi (hitne, ), šifre za web i sl.ZS-naljepnica za vrata
 • KOMPLETNU DOKUMENTACIJU – UOU I POTPISNE LISTE SKENIRAMO, DATOTEKU IMENUJEMO ŠIFRAZGRADE.PDF I POHRANJUJEMO U FOLDER  K:\Zapad stan\NAŠE ZGRADE\Skenirane liste i ugovori
START

IF sva upisana zaduženja platjena

THEN check kučicu RIJEŠENO

END

Ispis dužnika sa prikazanim UTUŽENIM i NEUTUŽENIM iznosom duga za pričuvu

Budući da ima sve više zgrada čiji ulazi su pod upravom kod više različitih upravitelja , jedan od upravitelja , obično većinski je nositelj plaćanja , a nakon što plati sa pričuve zgrade, potražuje sredstva putem Refundacije od upravitelja drugog ulaza.Do sada smo to ručno vodili , pisali zahtjeve kako je tko htio, no sada treba sistematizirati proces.U konfiguraciji treba omogućiti kao i sa OPOMENAMA I OPOMENAMA PRED TUŽBU konfiguriranje teksta prema želji svakog pojedinog upravitelja a desnim klikom da povlači sadržaje polja baze Refundacije

 • Broj refundacije
 • Naziv i adresa upravitelja od kojeg se traži refundacija
 • Datum refundacije
 • Šifra i adresa zgrade na kojoj je nastao trošak
 • IBAN zgrade na koju se vraćaju sredstva
 • Poziv na broj 9800-xx-yy
 • Iznos
 • Ime i prezime referenta koji ne napravio zahtjev
 • Tekstualno polje <zgradakojanijekodnasnaupravljanju> sa opisom i adresom zgrade koja je na upravljanju kod tog upravitelja
 • Tekstualno polje <opisno polje pratećedokumentacije, obračun udjela u ukupnom trošku, kopija računa kojom se dokazuje ukupan trošak>
 • Referent <referent>
 • Šifra vrste rada/transakcije
 • Tekstualno polje < opisradovaizbazerefundacije >

Pošto toga ima sve više , to je dobar novi feature , za koji bi trebalo uvesti i novi poziv na broj , npr 9800-brojrefundacije-godina koji se nakon uplate onda knjiži kao prihod zgradiBudući da svi upravitelji imaju e-mail adrese potrebno je omogućiti slanje REFUNDACIJE putem e-maila direktno iz aplikacije, naravno sa logom i podacima o slanju kao što je napravljeno na e-uplatnicama.

Primjer kako je to RUČNO knjiženo do sada…

Nakon nastanka štete u posebnom dijelu zgrade ( stan, garaža, pp ) često se dešava da se šteta isplaćuje vlasniku a on sam sanira istu.

U tom slučaju on potpisuje sporazum o načinu otklanjanja štete nakon čega mu se sredstva koja je osiguravatelj uplatio na račun pričuve  uplaćuju na njegov tekući račun. U katalogu treba otvoriti zasebnu konfiguraciju SPORAZUM O ISPLATI ŠTETE te omogućiti formiranje teksta uz povezivanje sa spojnim poljima kao što je omogućeno za opomene pred tužbu da se stvori špranca koja otprilike treba ovako izgledati…

Na nivou štete treba omogućiti ispis Sporazuma te kad je on potpisan prijenos podataka u UFE kao što je napravljeno za refundaciju pozajmice predstavnika .

 1. Obavezno
 2.  Trebat će
 3.  Može čekati

to do lista2

U KATALOG ubaciti šifrarnik vrsta računa i povezati ga sa Izlaznim računima upravitelja

brzina sustava u mrežnom okruženju

neovisnost o bazama Oracle ili Win SQL SERVER 2019 – manji trošak

automatski backup

brzina automatskog knjiženja

proširena mogućnost pretraživanja svih unosa na karticu zgrada

detaljne upute za svaku funkcionalnost

mobilna aplikacija

provjera dugovanja u procesu automatskog knjiženja

zaštita baze pomoću prioriteta prilikom pristupa klijenata serveru

SG TANKER

( NATKO ) Imam jedan upit oko unošenja podataka o zgradama u vaš program.Radi se konkretno o unošenju podataka o osiguranju, broj police, osiguravatelj, valjanost police i slično.

Kako mi imamo zbirnu policu osiguranja za zgrade pod našim upravljanjem, te s obzirom da polica vrijedi godinu dana, da li postoji mogučnost da se u program doda opcija da se jednom unešeni podatci o osiguranju za jednu zgradu mogu prekopirati na sve ostale zgrade.

Nije problem sad unijeti podatke o osiguranju ručno, za sve zgrade, međutim svake godine će biti potrebno ažurirati valjanost police za sve zgrade pojedinačno, pa mi se to čini bespotreban ručni unos, koji se može automatski riješiti

Riješiti unos kredita koji su već u otplati a nisu unešeni u bazu podataka , omogućiti na karticu kreditaunos već otplaćenog iznosa  do tada,

problem sa povećanjem broja rata ako nema sredstava na računu pričuve

UMAG AZUN

1. Da se u fakture pričuve može dodati dva , tri ili više mjeseci. Da ne moramo printati za svaki mjesec po 1 fakturu

2. Kod jedne firme u Umagu sam primijetio rekapitulacije na stranim jezicima ( vidi na talijanskom i njemačkom , ali pretpostavljam da imaju i na engleskom ).

CAPAN

Kod pretraživanja ulaznih računa , npr. računi od 1234 do 1235 kn(koristim za pronalazak HEP računa jer ih platim sve odjednom za 6 mjeseci) program izbaci recimo 3 takva računa i ne mogu ga kliknuti jednom već moram dva puta ali tada mi ga automatski otvori a ja ga ustvari želim samo kopirati jer je isti IBAN i veći dio PNB-a.

Bila bi dobra fora da se recimo može odabrati opcija da mi kod dizanja programa automatski izbaci kojim zgradama izlazi osiguranje a ne da to moram sam tražiti. Mali upravitelji kakav sam ja mogu zaboraviti produžiti osiguranje zgrade.
Nije mi se dogodilo ali je moguće.

TEHNOSTAN

1) TABLIČNO KNJIŽENJE
Ono što sam ja prepoznao kao mogućnost dorade je opcija tabličnog unosa računa gdje bi neki naši dobavljači imali mogućnost dostave računa putem excel tablice kako bismo ju mogli lakše i brže knjižiti. Npr. naš veliki dobavljač je npr. servis dizala Otis. Oni imaju mjesečne račune za redovnog servisa dizala. Mjesečno formiraju račune, upišu ih u tablicu i pošalju skupa sa PDF računima. Mi uvezemo datoteku i prokljižimo ih. Nešto poput HEPI datoteke ili Osiguranja koje već funkcioniraju. Jedini je problem je ID za povezivanje. Tu predlažem da omogućimo da na zgradama vodimo evidenciju ugovora (trajnih) kojima je zgrada zadužena za određeni iznos. NPR

evidencijski br.: 001 / dobavljač: OTIS dizala / šifra rada:2.0 / opis rada: redoviti servis dizala / trošak: 300kn

jedini je mogući problem u ovoj priči to što bi dobavljač morao nas poslušati i u tablici voditi evidenciju računa sa naznačenim evidencijskim brojem ugovora.

* možda bismo im i mi mogli kreirati tablicu a u njoj bi trebali biti osnovni podaci koje oni i onako imaju u programu za fakturiranje uz naš evidencijsi broj ugovora.

Za uslužne djelatnosti koje nisu vezane za redovite poslove po ugovorima je to malo teže ali vjerujem da uz malo kontanja isto možemo doći do odgovarajućeg rješenja.

U konačnici je cilj smanjenje posla u knjiženju.

2) KONTROLA UNUTAR PROGRAMA
Trebala bi se postaviti kontrola radnji u programu da bi (budući više ljudi radi u programu) mogli znati tko adi pogrešno. Svako od korisnika se logira sa svojim korisničkim imenom tako da bi mogli znati tko grieši u obradi podataka.

Dakle, Marko moli da se prilikom korištenja opcije PONOVI PODATKE , ako je ikako moguće ponovi poziv na broj uvećan za 1 ( jedan )
Dakle ako je upisan broj 258-1-2687 da se ponovi podatak 259-1-2687

VIRTUALNI DISPEČERSKI CENTAR

Prijava hitnih intervencija omogućena je za vrijeme dežurstva 0-24 sata  sedam dana u tjednu, 365 dana u godini (radnim danom, subotom i nedjeljom i praznicima )

Suvlasnici zovu broj hitnih intervencija 091/3462-772 koji je preusmjeren na dežurnog referenta ( tjedan dana traje dežurstvo svakog inženjera ) . Ideja je da se razgovara na spikerfon sa pozivateljem, a paralelno ( ili naknadno ) unosi intervencija u Dnevnik zgrade. Određuje se vrsta rada i referent odabire Poslovnog partnera …

Nakon što se stavka unese i razgovor završi, referent prvo mora provjeriti da li je prijavitelj dužnik !

VAŽNO !!!!

Vrlo je važno da na NALOGU ZA HITNU INTERVENCIJU bude ISTAKNUTO VRIJEME I DATUM slanja !

Time Upravitelj skida odgovornost za eventualno nastalu štetu i prenosi je na izvoditelja ako ovaj na vrijeme ne otkloni kvar !

Pritiskom na tipku POŠALJI Sustav treba prijavu  hitne intervencija poslati:

 • e-mail referenta zgrade
 • e-mail suvlasnika
 • e-mail predstavnika suvlasnuika zgrade
 • e-mail + SMS  izvoditelja radova

Omogućiti pretragu referenta po lokaciji njegovog mobitela

Omogućiti da se Banka deaktivira , npr u slučaju prestanka suradnje sa bankom….

Odvjetnika se uvodi u Katalog Djelatnici

i dodjeljuju mu se prava:

Odvjetnik unosi sudski poziv na broj na ovrhu

Odvjetnik unosi  Zabilješku na ovrhu o promijeni stanja u tom postupku, datum ročišta, sve što je vezano uz ovrhu.

Treba pripremiti “”Izvješće o zabilješkama ovrha” za pravnu službu Upravitelja,  gdje se mogu  vidjeti

 1. pretraga svih zabilješki po DJELATNIKU u zadanom razdoblju
 2. pretraga po zgradi u zadanom razdoblju
 3. pretraga svih ovrha na kojima nije bilo zabilješki u zadanom razdoblju

Dogradnja aplikacije Radni nalozi na način da se Vrste rada iz Upravljanja zgradama povežu sa Radnim nalozima

Ideja koju je predložio Tonko iz Tehnostana, da Poslovni partneri dostavljaju račune i naloge u PDFu sa txt fajlom kojim se podaci unose u knjigu ulaznih računa