Nova verzija 3.0

1) Prijelaz na EURO


Od ove verzije sustav je spreman za prijelaz poslovanja na euro, a proces je podijeljen u 4 faze. Odabir faze nalazi se u konfiguraciji sustava te će ga svaki upravitelj sam uključivati sukladno terminskom planu, ali i želji.

Dokumenti koji su obuhvaćeni dvostrukim iskazivanjem iznosa su:

  • izlazni računi naknada, pričuve i upravitelja te prateća lista prostora
  • uplatnice i e-uplatnice
  • opomene i opomene pred tužbu
  • program upravljanja – osnovica i visina pričuve

Svi ostali dokumenti i izvješća prikazivat će se samo u HRK odnosno u EUR zavisno o fazi

FAZE PRIJELAZA

Faza 1:

trenutna faza u kojoj se svi dokumenti prikazuju samo u kunama

Faza 2:

sljedeća faza u kojoj se svi dokumenti prikazuju istovremeno u kunama i eurima uz prikaz tečaja. Rok za primjenu ovakvog načina rada je 06.09.2022, no po želji upravitelj to može sam aktivirati i prije u konfiguraciji sustava. Pri tome treba paziti i na ispravan tečaj koji se nalazi ISPOD odabira faze

Dvovalutni prikaz na uplatnici

Detaljni prikaz izračuna na uplatnici

Račun pričuve

Prateća lista prostora

 

Potrebno je u konfiguraciji OPOMENA i OPOMENA PRED TUŽBU

na polja tečaja i duga iskazanog u euru

PRERAČUNAVANJE PODATAKA U BAZI

PRERAČUNAVANJE VRŠI ASSIST-IT


Faza 3:

nakon preračuna koji će biti početkom 2023, ovo je faza u kojoj se svi dokumenti prikazuju istovremeno u eurima i kunama ponovo uz prikaz tečaja. Prijelaz na ovu fazu mora biti usko koordiniran sa Assist IT-om zbog samog preračuna svih iznosa iz HRK u EUR.


Faza 4:

svi dokumenti prikazani su samo u eurima. Prijelaz na ovu fazu upravitelj će aktivirati sam zavisno od terminskog plana odnosno želje

2) Slanje e-računa


Dosadašnja tri ekrana za slanje e-računa konsolidirana su u jedan. Na njemu su uz odabir parametara za slanje vidljivi i dosad poslani računi, a sama procedura je nešto ubrzana.

3) Faktor (koeficijent)

na prostoru povećan je na 4 decimale

4) Platni promet

faza učitavanje izvadaka


Zbog sve češćih plaćanja pričuve u eurima, na ekran je dodana valuta izvatka
Kako je u više navrata od strane banaka došlo do greške u izboru kodne strane prilikom formiranja izvatka, zbog čega izvadak nije moguće učitati, dodana je automatska detekcija i konverzija u ispravnu (CP-1250)

5) Inventurna lista

Dodana mogućnost ispisa e-pošte umjesto napomene

6) Rekapitulacija izvršenih plaćanja po partneru


U detalje plaćanja dodan je broj računa partnera

7) Izvoz podataka – prostori


Dodan redoslijed štampanja uplatnica

8) Računi pričuve i upravitelja


Omogućeno je štampanje barkoda na dnu računa za plaćanje putem mobilnog bankarstva. Funkcionalnost se uključuje u Konfiguraciji sustava na listu Računi

9 ) Manje promjene i poboljšice