Nova verzija 4.1

1. SUVLASNIČKE STRANICE


Izvješće Stanje računa zamijenjeno je izvješćem Analitika prometa odnosno prikazom prometa po zgradi. Zbog velike količine podataka promete je moguće prikazati za najviše tri mjeseca.
Ukoliko želite uključiti u Suvlasničke stranice Analitiku prometa potrebno je na kontrolnoj ploči uključiti tu opciju i odrediti razdoblje prikaza prometa

2. HODOGRAMI I LISTE ZADATAKA

Suština ove funkcionalnosti je omogućiti praćenje izvršenja svih koraka koje je potrebno obaviti za neku aktivnost. U ovoj verziji uvodimo listu predložaka te praćenje dolazaka i odlazaka zgrada.
Predlošci se nalaze na meniju Katalog -> Hodogrami – liste zadataka.

Ovdje ćete definirati sve korake koje je potrebno obaviti .

Možete ih napraviti više zavisno od bilo kojeg kriterija (zgrada sa kreditom, prinudna uprava, standardno preuzimanje i sl).
Izvršenje aktivnosti zatim pratite u alatu Dolasci i odlasci zgrada koji se nalazi na meniju Objekti.

Ovdje ćete za svaku pojedinu zgradu otvoriti novu listu, odabrati predložak te evidentirati aktivnosti kako se budu dešavale


Nova funkcionalnost HODOGRAMI omogućava vam kreiranje liste događaja u nekom poslovnom procesu koji se obavlja kroz DUŽE RAZDOBLJE, od početka do kraja.

Praćenje procesa je važno  kako ne bismo zaboravili neku od potrebnih radnji odnosno zadataka, te kako bi se moglo u svakom trenutku provjeriti što još treba učiniti da se proces ZAVRŠI.

Tipičan primjer je praćenje radnji prilikom ugovaranja kredita sa bankom

3. ZGRADE

Na ekranu Zgrade dodana je mogućnost pregleda zgrada po pojedinom referentu.