Način konverzije pričuve zgrade kn>€

Zbog učestalih upita suvlasnika kad dobiju uplatnice sa obračunatom pričuvom u eurima , objasnit ćemo način konverzije utemeljen na

ZAKONU O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

  • Sukladno Zakonu, CIJENA koja se uzima u obračunu je UGOVORENA PRIČUVA ZGRADE po m2 u kunama.
  • Ugovorena cijena pričuve po m2 u kunama dijeli se sa fiksnim tečajem konverzije 7,5345
  • Dobiveni iznos pričuve po m2 u € se ZAOKRUŽUJE NA DVIJE DECIMALE .
  • Taj iznos množi se sa površinom stana
  • Umnožak je pričuva iskazana u EURIMA !

1) Zakon o uvođenju eura u Republici hrvatskoj traži da se cijena nekog proizvoda odnosno usluge podijeli sa 7,5345 te nakon toga primjeni matematički princip zaokruživanja i iznos svede na dvije decimale
2) Ukupan iznos pričuve nije cijena. Cijena je ugovorena i potpisana od strane natpolovične većine suvlasnika u Međuvlasničkom ugovoru  kao iznos po m2. To je jedini pravno valjani dokument na osnovu kojega se plaća pričuva. Nigdje dakle nije propisano niti postoji bilo kakav ugovor da Ivan Horvat treba plaćati 100kn. Postoji ugovor u kojem je određeno da Ivan Horvat treba plaćati 2kn po m2
3) Prije prijelaza na euro Ivan Horvat treba plaćati 2,00 kn  x 50 m2  = 100 kn
4) Nakon prijelaza na euro Ivan Horvat treba plaćati: 2kn / 7,5345 = 0,27€ x 50m2 = 13,5€
5) Kako je za sve prijašnje godine cijena je bila 2kn, a od ove 0,27€ tako su i zaduženja iz prethodnih godina drugačija od zaduženja iz ove jer je osnova prije bila kuna, a sada je eur.

Cijena se dakle nikada nije promijenila, no ukupan iznos je.

Ono što možda zbunjuje: Na prošlu i sve druge godine prije 2023 se ne primjenjuje konverzija po principu preračuna osnovne cijene umnožene sa količinima nego se zatečeno stanje preračuna u eur.

Na primjer : banke nisu pojedine transakcije tijekom 5 godina koliko je netko imao račun preračunavale u eur pa zbrajale da bi dobile stanje, nego su zatečeno stanje preračunale u eur.

Posljedično, kada bi netko uzeo sve svoje transakcije i preračunao ih u eur ne bi dobio ovo stanje koje mu sada piše. Potpuno isto je i sa pričuvom.

TRAJNI NALOG

Molimo suvasnike koji su u svojoj banci zadali TRAJNI NALOG za plaćanje pričuve da obavezno usklade iznos trajnog naloga sa iznosom u EURIMA na uplatnici za SIJEČANJ i VELJAČU 2023. godine.

Stanje računa pričuve za prostore u Vašem vlasništvu možete uvijek provjeriti na Suvlasničkim stranicama Vašeg upravitelja

Prvo se morate registrirati ukoliko to već do sada niste učinili.